Klachtenregeling

Klachtenregeling mr J.J. Dekker (Advocatenkantoor Dekker)

a. Ik behandel bij mij ingediende klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie hoogstpersoonlijk naar eer en geweten;
b. Dit is eveneens van toepassing op de onder mijn verantwoordelijkheid werkzame personen;
c. Ik stel binnen een maand na ontvangst van een klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van mijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
d. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht;
e. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Geschillen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Eventuele bezwaren tegen een declaratie dienen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen veertien dagen na declaratiedatum, schriftelijk aan mij te worden medegedeeld. Ik zal dan in overleg met de bezwaarmaker treden om de nota toe te lichten en er naar streven de bezwaren weg te nemen.

Indien er klachten zijn over de inhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden, verzoeken ik de klager dat op zo kort mogelijke termijn aan mij mede te delen. Ik zal alsdan met de klager in overleg treden over een oplossing van die klachten. Ook wijs ik erop dat de Orde van Advocaten een klachtenregeling kent, volgens welke men gerechtigd is over de uitvoering van werkzaamheden of de behandeling door een advocaat te klagen.